அருஞ்சொற்பொருள் கவிதைகள்

நீதிமன்றமும்
விசாரணையும் ஒரு
வழக்குவலை

சிலந்திவலை
பூச்சியின் உண்டாக்குதல்
ஆக்கத்திறனி

ஆக்கத்திறனுக்கு
தான் அவசியமானது
நடவடிக்கை

நடவடிக்கை
ஒத்தி வை. நீயும் நானும்
விளையாடுவோமோ?

விளையாட்டுகள்
மேம்படுத்துவதும்
அக்காவின் வேலை

வேலை மனனம் உத்தரவு
வேலை மனனம் உத்தரவு
வேலை மனனம் உத்தரவு
இம்மூன்றாலும் சிந்தனைகள் வளர்க்கத் தெரியாது

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s